PRIVACY

Stichting The100Hands, gevestigd aan Johan Willem Frisolaan 32B 4818 LH Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens vindt u hier.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting The100Hands verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (nieuwsbrieflezers en opdrachtnemers)
 • Geslacht (opdrachtnemers)
 • Geboortedatum (opdrachtnemers)
 • Geboorteplaats (opdrachtnemers)
 • Adresgegevens (opdrachtnemers)
 • Telefoonnummer (opdrachtnemers)
 • E-mailadres (nieuwsbrieflezers en opdrachtnemers)
 • Bankrekeningnummer (opdrachtnemers)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting The100Hands verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • ras
 • burgerservicenummer (BSN)

Wij bewaren een kopie van een geldig identiteitsbewijs van onze opdrachtnemers en bestuursleden. Zij zijn vrij de pasfoto en het BSN-nummer te blinderen. Blinderen voorkomt dat de hierboven genoemde 'Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens' uit de in de administratie opgenomen identiteitsbewijzen te herleiden zijn. Op scènefoto’s blijft het ras zichtbaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting The100Hands verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling (opdrachtnemers)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Stichting The100Hands verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting The100Hands neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Stichting The100Hands gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Gsuite gmail: voor het e-mailverkeer met opdrachtnemers en partners
 • Mailchimp: voor het versturen van de nieuwsbrief naar hen die zich daarvoor hebben ingeschreven en toestemming hebben gegeven dat wij hun mailadres bewaren.
 • Google Drive: voor interne communicatie van stukken
 • Kajabi: voor de hosting van onze website en het verzamelen van inloggegevens (naam, emailadres en wachtwoord) voor de online omgeving van onze digitale performances.
 • Mollie: voor het verwerken van de betalingen gedaan via onze website
 • Facebook / Twitter / Instagram / Vimeo / Youtube: voor het doen van algehele publieke uitingen (tekst, beeld en video) in relatie tot de activiteiten en visie van Stichting The100Hands, waaronder maar niet enkel; aankondigingen van publieke evenementen, projectcredits (naam en functies) , recensies, trailers, scenefoto's, achtergrond artikelen en allerlei korte nieuws items in beeld en geluid, zowel digitaal als in drukwerk. Hierin kunnen opdrachtnemers herkenbaar worden weergegeven. De overeenkomsten tot opdracht voorzien verder in de mate- en wijze van weergave van de opdrachtnemer. Stichting The100Hands waarborgt dat bezoekers aan alle evenementen van te voren op de hoogte worden gebracht van beeld en/of geluid registratie van die evenementen voor zover deze registratie direct door een opdrachtnemer van Stichting The100Hands wordt uitgevoerd. Bezoekers kunnen ten allen tijden (voor-, tijdens- en na registraties) aangeven niet herkenbaar in de publieke uitingen van Stichting The100Hands te willen worden opgenomen. Dit geldt ook voor registraties vervaardigd door derden in welke vorm dan ook, maar enkel voor het aandeel dat Stichting The100Hands direct gebruikt in haar uitingen en/of op platforms die onder haar beheer vallen. Verzoeken, vragen en klachten omtrent zichtbaarheid in publieke uitingen van Stichting The100Hands kunnen gericht worden aan info[at]the100hands.com

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting The100Hands bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • NAW- en contactgegevens opdrachtnemers worden bewaard gedurende de periode van de werkrelatie en tot 7 jaar daarna i.v.m. de administratieve bewaarplicht.
 • Naam en e-mailadressen van de nieuwsbrieflezers voor de periode van een jaar, daarna zullen wij opnieuw om toestemming vragen.
 • Scènefoto’s (waarop opdrachtnemers zichtbaar zijn) blijven bewaard zolang publicitaire uitingen van de specifieke voorstelling relevant zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting The100Hands verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting The100Hands blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting The100Hands gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website (https://the100hands.com ) wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt hier op elk gewenst moment uw voorkeuren aanpassen. Daarnaast kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting The100Hands en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar frank [at] the100hands.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting The100Hands wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting The100Hands neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info [at]the100hands.com